Szkolenia pracowników JST

04.jpg

"Szkolenia pracowników jst z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta"

Aż 205 pracowników z Urzędów Gmin, Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie uczestniczyć będzie w projekcie pt. "Szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta". Szkolenia rozpoczną się w listopadzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wykształcenie i podniesienie kwalifikacji wśród pracowników administracji samorządowej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu obsługi klienta zgodnego z praktyką stosowaną w krajach UE. Satysfakcja klientów z pracy urzędników zmotywuje ich do działania na rzecz rozwoju gminy, stymulować będzie zrównoważony rozwój powiatu pleszewskiego.
W pełni rozumiejąc wagę podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i przystosowania się do wymogów UE siedem jednostek samorządu terytorialnego (JST) - Powiat Pleszewski jako projektodawca (lider), Miasto i Gmina Pleszew oraz Gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki i Gołuchów - zawiązały porozumienie, w którym zobowiązały się do współpracy w ramach projektu. Szybkie zawiązanie się tej grupy jednostek, zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie szkoleniowym, wskazuje na dobrą współpracę pomiędzy urzędami administracji samorządowej z powiatu pleszewskiego. Realizacja projektu przyczyni się także do integracji kadry urzędniczej w regionie oraz lepszej jakości pracy.
Projekt "Szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Projekt będzie realizowany przez 3 lata - od września 2009 do sierpnia 2011 roku. Wartość projektu to 1.048.405 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 95% tj. 995.984,75 zł.                                                                 http://www.efs.gov.pl
Beneficjentami projektu są pracownicy Urzędów Gmin w Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gizałkach, Gołuchowie, Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Łącznie w szkoleniach weźmie udział 205 pracowników samorządowych. Rekrutacja uczestników została przeprowadzona przy udziale kadry kierowniczej urzędów na podstawie planów szkoleniowych oraz kompleksowej analizy potrzeb. Wśród uczestników są głównie pracownicy referatów, dla których szkolenia specjalistyczne są idealną szansą na zdobycie szerszej wiedzy z dziedzin, jakimi zajmują się w codziennej pracy. Na szkolenia zgłosiły się także osoby, których stanowiska wymagają ciągłego doskonalenia zawodowego, jak i takie których stanowiska pracy wymagają zdobywania nowych możliwości. Duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach wykazały także osoby, piastujące stanowiska kierownicze. Zakres szkoleń został opracowany na podstawie wywiadów z pracownikami, dotyczących ich potrzeb szkoleniowych oraz oparty na aktualnej rynkowej ofercie szkoleniowej.

W ramach projektu odbędą się łącznie 22 szkolenia o następujących zakresach tematycznych:

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Techniki autoprezentacji
 • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie
 • Motywowanie pracowników
 • Komunikacja i praca w zespole
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Nabycie praktycznych umiejętności w procesie skutecznego ubiegania się o dotację z funduszy strukturalnych UE
 • Analiza ekonomiczno-finansowa jako element projektu unijnego
 • Profesjonalna obsługa petenta w urzędzie
 • Zasady rachunkowości i sprawozdawczości
 • Rozliczanie VAT w JST
 • Dyscyplina finansów publicznych i jej naruszenie
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych
 • Informacja publiczna - prawne aspekty dostępu
 • Ochrona danych osobowych w JST
 • Program "Płatnik" i "Symfonia"
 • Zarządzanie kryzysowe: szkolenie pracowników gminnych i powiatowych zespołów reagowania kryzysowego
 • Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, renta adiacencka
 • Kontrola i rozliczanie dotacji UE w JST
 • Szkolenie informatyczne ECDL
 • Język angielski
 • Język niemiecki

  Więcej informacji o realizacji projektu >>
  http://www.pleszew.starostwo.gov.pl/?m=aktualnosci&dm=119&sm=42
 • 05.jpg