Urząd Gminy Gołuchów
http://goluchow.pl

16 marca 2017 15:18

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.).
Informujemy o trwających w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. konsultacjach społecznych projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Plan zgodnie z art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne zawiera:
- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
- katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Projekt Planu jest efektem szczegółowych analiz wskaźnikowych suszy hydrologicznej, meteorologicznej, glebowej oraz hydrogeologicznej. Ponadto kompleksowa analiza problemów
i potrzeb oraz wynikająca z niej diagnoza w zakresie obszarów i sektorów zagrożonych skutkami suszy oraz deficytem wody umożliwiła opracowanie Programu działań służącemu ograniczaniu skutków suszy. Program został opracowany w podziale administracyjnym - dla każdej z zagrożonych gmin. Zawiera on działania dla poszczególnych gmin i zagrożonych sektorów obejmujące działania techniczne, jak również nietechniczne odnoszące się do instrumentów prawnych, finansowych, organizacyjnych i innych.  
Z dokumentem można zapoznać się:
- w Biurze Podawczym siedziby RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godz. od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00;
- w sekretariatach: Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57,
62-730 Dobra; Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1,
85-056 Bydgoszcz; Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu –
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań w godzinach od 8:00 do 15:00,
a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.poznan.rzgw.gov.pl w zakładce Planowanie
w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy.
Uwagi i wnioski mogą być składane w okresie prowadzonych konsultacji społecznych, w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy lub na adres email: konsultacje@poznan.rzgw.gov.pl.
Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.poznan.rzgw.gov.pl w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.09.2017 r. nie będą rozpatrywane.
 
Opracowanie:
Wydział ds. Konsultacji Społecznych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Załączniki:

konsultacje_spoleczne.pdf [481.35 KB]