Wiadomości

17 marca 2017 09:02 | Wiadomości

XXVI Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 30.03.2017r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka",
- zmiany budżetu na 2017 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023,
- zmiany uchwały Nr XXIII/230/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2017 roku,
- zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym,
- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołuchów,
- określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły,
- określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których gmina Gołuchów jest organem prowadzącym,  
- przyjęcia dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Tursko na lata 2017-2023”,
- przyjęcia dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Bogusławice na lata 2017-2023”,
- przyjęcia dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Karsy na lata 2017-2023”,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2017 roku,
- przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XXVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 800 razy.

Wydrukuj

Do góry