Wiadomości

19 maja 2017 07:53 | Wiadomości

XXVII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 30.05.2017r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.:”Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego,  
- zmiany budżetu na 2017 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
- określenia wykazu kąpielisk na 2017 rok na terenie Gminy Gołuchów,
- dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności,
- przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gołuchów,
- zasad i trybu przeprowadzania partycypacji społecznej w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Gołuchów,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary, w rejonie drogi krajowej nr 12,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego i ulicy Czartoryskich,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Jana Pawła II oraz ulicy Leśnej.  
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1576 razy.

Wydrukuj

Do góry