Wiadomości

07 listopada 2017 07:40 | Wiadomości

XXXII Sesja Rady Gminy 14.11.2017r. godz. 11:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXIII/231/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- zmiany uchwały Nr XXIII/230/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2017 roku,
- zmiany budżetu na rok 2017,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gołuchów,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jedlcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Jedlcu,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Kościelnej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sucharskiego w Kościelnej Wsi,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Kucharkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Kucharkach,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kucharach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kucharach,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Tursku,
- zmiany uchwały Nr VI/55/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27.04.2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołuchów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Wierzbowej,
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Gołuchów,                     - zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Gołuchów,
- uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gołuchów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1196 razy.

Wydrukuj

Do góry