Wiadomości

09 lutego 2018 08:35 | Wiadomości

XXXV Sesja Rady Gminy 14.02.2018r. godz. 11:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie oświadczenia przez Radę Gminy Gołuchów wyrażającego sprzeciw i dezaprobatę wobec działań Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zamiaru włączenia do miasta Kalisza sołectwa Kościelna Wieś I.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom prowadzonym przez organy prowadzące inne niż gmina Gołuchów, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gołuchów,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
- utraty mocy uchwały w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
- przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2023.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie posiedzenia XXXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 772 razy.

Wydrukuj

Do góry