Wiadomości

06 lutego 2019 14:11 | Wiadomości

Zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Gołuchów zwraca się z prośbą do mieszkańców, o wypełnienie zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenia prosimy składać w UrzędzieGminy (pokój nr 4), pocztą na adres: Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub u sołtysa w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. Zgłoszenie powinien złożyć każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości niepodłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 4 i informacja) albo pobrać ze strony internetowej: www.goluchow.pl.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości w przypadku kontroli jest obowiązany  udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 4 tel. 62 769 69 67.

z up. Wójta

/-/ Tatiana Stefaniak

Sekretarz Gminy

Załączniki:

Wniosek [8.8 KB]

Przeczytano: 511 razy.

Wydrukuj

Do góry