Wiadomości

12 lipca 2019 09:40 | Wiadomości

Szacowanie szkód w uprawach rolnych i ogrodniczych

Informuję, iż na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Gołuchowie, pokój nr 4 - w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Gołuchów, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: tuczniki, bydło opasowe, prosięta, drób, mleko, jaja, miód pszczeli itp., wypełniają oświadczenie o ilości zwierząt. Druki wniosku można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 4, informacja lub pobrać ze strony internetowej www.bip.goluchow.pl. wykaz spraw/wnioski. Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania szkód i sporządza protokół. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gołuchowie, tel. 62/ 769 69 67, pok. nr 4.

Wójt
/-/ Marek Zdunek

Przeczytano: 830 razy.

Wydrukuj

Do góry