Wiadomości

11 grudnia 2013 09:59 | Wiadomości

XXX Sesja Rady Gminy Gołuchów

odbędzie się 27.12.2013r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zgłaszanie interpelacji radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany budżetu na 2013 rok,

 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2013-2022,

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Gołuchów w 2014 roku,

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2014 roku,

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, - uchwalenia budżetu Gminy Gołuchów na rok 2014,

- planu pracy Komisji Rady Gminy Gołuchów na rok 2014,

- upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołuchów,

- upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku energetycznego,

- zmiany uchwały Nr XXVI/290/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy osobom samotnym o niskim statusie materialnym na lata 2013-2015”.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1842 razy.

Wydrukuj

Do góry