Wiadomości

17 sierpnia 2015 14:10 | Wiadomości

X Sesja Rady Gminy Gołuchów

 

  

odbędzie się 26.08.2015r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.

 2. Ustalenie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zgłaszanie interpelacji radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu Gminy na 2015r.,

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,

 • wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów,

 • ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gołuchów,

 • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołuchów,

 • powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019,

 • zmiany uchwały Nr XVII/138/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.05.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat,

 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia X Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1971 razy.

Wydrukuj

Do góry