Zasoby i walory ekologiczne

602.jpg

Na terenie gminy wyznaczono tzw. użytek ekologiczny „Jeziorko” - położone w miejscowości Kuchary, o powierzchni 3,64 ha., które jest ostoją chronionych gatunków ptaków.

 

Użytkiem ekologicznym jest, wg Ustawy o ochronie przyrody, zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza,….”

 

Wskazano również inne tereny, na których koncentruje się wiele cennych i ciekawych zespołów flory i fauny.

 

"Tursko" - obszar uroczyska leśnego z cennymi łęgami jesionowo-olszowymi, olsami w różnych fazach rozwojowych, w których odnotowano występowanie gatunków roślin chronionych. Nie opodal znajduje się żwirownia, na jej dnie oczka wodne z roślinnością wodną i przybrzeżną stanowią miejsce rozrodu ginących płazów i rzadkich gatunków ptaków, takich jak sieweczka rzeczna, czajka, białorzytka, świergotek łąkowy. W skarpach wyrobiska znajduje się kolonia lęgowa jaskółki brzegówki.

"Stara Wieś" - strome zbocze doliny Prosny (wieś Jedlec), porośnięte łęgiem zboczowym, reprezentującym bogaty florystycznie drzewostan o skomplikowanej, wielowarstwowej strukturze, z wieloma okazami wiązu górskiego i rzadko występującego klonu polnego.

"Polesie" - jedyne miejsce w gminie i jedno z nielicznych w dolinie Prosny (wieś Kuchary), gdzie na tak dużym areale występują cenne wilgotne łąki, murawy zalewowe i oczka starorzeczne, jest to też ostoja ptaków wodno-błotnych.

"Krzywosądów" - stara zarastająca piaskownia - teren rozrodu ginących ptaków: sieweczki rzecznej, brzegówek, białorzytki, czajki, świergotka łąkowego, chruścieli, kokoszki wodnej. 

603.jpg