Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

        I.            Podstawa prawna

 

1)      rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE z dnia 24 grudnia 2013 r. Nr L 352/1),

2)      rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz,Urz. UE z dnia 26 czerwca 2012 r. Nr L 114 ),

3)      ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.),

4)      art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.  poz. 59,     z późn. zm.),

5)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),

6)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis  i pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1550),

7)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017, poz. 1644),

8)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232),

 

      II.            Informacje podstawowe

Osoba prowadząca sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Krystyna Kubiak

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie,

ul. Lipowa 1, pok. nr 24,

tel. 62 76969-97

 

1.      Pracodawcy, którzy zawierają z młodocianym pracownikiem zamieszkałym  na terenie gminy Gołuchów umowę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, winni zgłosić pisemnie ten  fakt Wójtowi Gminy Gołuchów niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

2.      Po zakończonej nauce zawodu lub zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia, jeżeli:

1)      pracodawca lub osoba prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2)      młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

 

3.      Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

4.      Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gołuchów.

 

5.      Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.

 

    III.            Wymagane dokumenty


1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych  do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, przez osoby wymienione w art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 016 r. r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.),
2) w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona w całym okresie kształcenia młodocianego,
3) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,
4) w przypadku krótszego okresu kształcenia – kopie dokumentów potwierdzających przyczynę skrócenia okresu kształcenia,
5) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku przerwania stosunku pracy przed zakończeniem okresu kształcenia,
6) kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu,
7) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1543),
8) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku,  w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
9) fakultatywnie: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk  z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej RP potwierdzający prowadzenie działalności.

Pliki do pobrania:

DRUK Nr 1: Zgłoszenie zawarcia umowy

DRUK Nr 2: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

DRUK Nr 3: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
DRUK Nr 4: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
DRUK Nr 5: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis