Historia i dokumenty

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” zostało utworzone Uchwałą Nr XIII/140/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28.02.2012 r. Statut instytucji stanowił Załącznik Nr 1 do wspomnianej Uchwały.

Podstawą prawną funkcjonowania Centrum są:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. DZ. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 –  ze zm.),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), 

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” jest samorządową instytucją kultury powołaną do wykonywania zadań w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Gołuchów. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i oświatowej, rozwijającej potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury, a także realizacja zadań z zakresu rekreacji i turystyki.

Do podstawowych działań Centrum należy:

1.organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

2.stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów,

3.organizowanie imprez artystycznych i rekreacyjnych,

4.prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

5.koordynowanie działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych,

6.prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej,

7.współdziałanie na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi,

8.administrowanie powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem oraz utrzymywanie i udostępnianie bazy kulturalnej i rekreacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 Zadania wyżej wymienione, realizowane będą w szczególności poprzez:

1.prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, sekcji i kół zainteresowań oraz zapewnienie odpowiednich warunków potrzebnych do ich funkcjonowania,

2.prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

3.organizowanie imprez kulturalnych w szczególności: wystaw, odczytów, konferencji, zebrań, spotkań dyskusyjnych, zabaw tanecznych, festynów, loterii, aukcji, kiermaszy, jarmarków,

4.organizowanie imprez estradowych i artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych,

5.organizowanie imprez amatorskiego ruchu artystycznego, w szczególności koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań, prezentacji i innych form,

6.organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz ich członków,

7.prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich,

8.organizowanie imprez zleconych – okolicznościowych i innych,

9.organizowanie zbiorowych wyjazdów na ważne wydarzenia kulturalne,

10.prowadzenie edukacji kulturalnej,

11.udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej, stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność kulturalną,

12.współpracę ze szkołami z terenu Gminy Gołuchów,

13.współpracę ze środkami masowego

Program działania instytucji kultury na lata 2012-2019

Statut Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" w Gołuchowie

Uchwała Nr XIII-140-2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28.02.2012 r.

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych- RODO