Ochrona danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie z siedzibą przy ul. Lipowej 1 reprezentowany przez Kierownika. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail : gops@goluchow.pl  telefonicznie pod numerem 062 7615-084 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2.       W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl 

3.       Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej (zasiłków celowych, stałych, okresowych, specjalnych, świadczeń pieniężnych), wypłacanie świadczeń poszkodowanym w klęskach żywiołowych, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej

 

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Realizacja zadań związanych z ochroną osoby krzywdzonej – doświadczającej przemocy w rodzinie

 

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Wypłacanie dodatków energetycznych i mieszkaniowych

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2013r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Wypłacanie świadczenia wychowawczego 500+

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Wypłacanie świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, wypłacanie zasiłków opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

 

 

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Wypłacanie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości

 

 

5 lat

Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Rekrutacja pracowników

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

 

4.       W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

5.       Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

6.       Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

7.       Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8.       Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.