Pozyskane środki z UE

05 czerwca 2017 10:46 | Pozyskane środki z UE

„Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę sali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”.

efrr_samorzad_kolor_1.jpg 

Gmina Gołuchów w dniu 15 maja 2017 roku, podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę sali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu dla Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi. W nowo powstałym obiekcie utworzone i wyposażone zostaną:
- sala sportowa z boiskiem o wymiarach 33x18 m, oraz 178 miejscami na widowni;
- pracownia języków obcych, z funkcją podziału na 2 pracownie;
- pracownia chemiczno-biologiczno-fizyczna;
- siłownia;
- sala dydaktyczna umożliwiająca realizację kół zainteresowań oraz spotkań o charakterze doradczym;
- gabinet logopedyczny;
- salka specjalistyczna do ćwiczeń korekcyjnych oraz terapii pedagogicznej;
- pozostała infrastruktura techniczna i socjalna.

Głównym celem projektu jest budowa sali sportowej oraz pracowni przedmiotowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, oraz poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej. W wyniku przeprowadzonej inwestycji rozbudowana zostanie placówka oświatowa, a zarazem utworzone zostaną nowe miejsca w szkole. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępu do edukacji na obszarach wiejskich oraz wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na poprawę jakości edukacji, także wśród osób niepełnosprawnych.
Planowanym efektem realizowanego projektu jest wsparcie obiektu infrastruktury edukacji ogólnej, dzięki czemu w 2019 roku z obiektu będzie mogło korzystać przynajmniej 200 osób.

W ramach projektu zrealizowane zostaną takie zadania jak:
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski nad pracami,
- wyposażenie obiektu,
- promocja.

Wartość projektu pn. „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę sali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi” wynosi 11 079 621,11 zł.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 3 969 719,75 zł, pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

Termin realizacji projektu: 28.02.2019 r. 

Zdjęcia:

Przeczytano: 1364 razy.

Wydrukuj

Do góry