Pozyskane środki z UE

05 czerwca 2017 09:58 | Pozyskane środki z UE

„Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”.

efs_samorzad_kolor_1_1.jpg

Gmina Gołuchów w dniu 23 maja 2017 roku, podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizacje projektu zintegrowanego pn. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest doposażenie sal, realizacja zajęć dydaktycznych oraz szkolenie nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi w placówce potrzebami.W ramach projektu prowadzone będą zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, w tym:
- logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, matematyczne, przyrodnicze, z języka angielskiego, artystyczne, integracji sensorycznej, sportowe oraz innowacyjne zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje w zakresie porozumiewania się w językach obcych, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, społeczne, a także zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, inicjatywności, przedsiębiorczości oraz kreatywności.
W celu realizacji dodatkowych zajęć, rozwijających kompetencje uczniów przeprowadzone zostanie przeszkolenie nauczycieli z takich dziedzin jak:
- nauczanie oparte na metodzie eksperymentu;
- wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć;
- integracja sensoryczna oraz wprowadzenie jej elementów w zajęciach wyrównawczo-kompensacyjnych;
- kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy w grupie.
W celu zwiększenia efektywności nauki zostanie doposażona również baza sprzętowa.
W ramach projektu prowadzone zostaną także dodatkowe zajęcia mające za zadanie przygotowanie uczniów do kolejnych etapów kształcenia, poruszania się na rynku pracy oraz kształtowania umiejętności społecznych.  

Planowanym efektem realizowanego projektu jest zrealizowanie do 2021 roku, następujących wskaźników:
- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostaną doposażone – 1 szt.;
- liczba pracowni doposażonych w projekcie – 1 szt.;
- liczba nauczycieli, którzy utrzymali kwalifikacje lub nabyli kompetencje – 11 osób;
- liczba zrealizowanych wycieczek edukacyjnych, zajęć terenowych i warsztatów – 5 szt.;
- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 108 osób;
- liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej – 414 godzin;
- liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej – 198 godzin;
- liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów klas I-III Gimnazjum (szkoły podstawowej powyżej 6 klasy) – 540 godzin;
- liczba zrealizowanych godzin zajęć z doradcą zawodowym – 11 godzin;
- liczba zrealizowanych godzin zajęć z psychologiem – 167 godzin;
- liczba zrealizowanych godzin kół zainteresowań – 144 godziny;
- liczba zrealizowanych godzin zajęć specjalistycznych – 567 godzin.

Szczegółowy harmonogram projektu został zaplanowany następująco:
- zadanie 1 – zakup materiałów dydaktycznych: VII – IX.2018 r.;
- zadanie 2 – dokształcanie nauczycieli: IX.2018 – VI.2019r.;
- zadanie 3 – rekrutacja i realizacja zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, tj. „Zielona Matematyka”, „Grajmy o sukces”, „Quick Start 1”, „Zdrowo i wesoło”: VIII.2018 – VI.2020r.;
- zadanie 4 – rekrutacja i realizacja zajęć dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej, tj. „Cały świat to matematyka”, „Akademia ciekawej matematyki”, „English Adventure”, „Zdrowo i wesoło”:
VIII.2018 – VI.2020r.;
- zadanie 5 – rekrutacja i realizacja zajęć dla uczniów klas I-III Gimnazjum (szkoły podstawowej powyżej 6 klasy), tj. „Kosmiczna podróż – poznajemy tajniki wszechświata”, „Zajęcia z języka angielskiego”, „Akademia Pitagorasa”, „Chemia na 6!”: VIII.2018 – VI.2020r.;
- zadanie 6 – spotkania z psychologiem „Odszukaj siebie” oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe: IX.2018 – VI.2020 r.;
- zadanie 7 – koła zainteresowań: „Co w trawie piszczy”, „Bios”, spotkania z psychologiem „Odszukaj siebie” oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe: X.2018 – IV.2020 r.;
- zadanie 8 – zajęcia specjalistyczne: „Terapia z elementami integracji sensorycznej”, „Mogę wszystko”, „Loguś”: IX.2018 – VI.2021 r.;

Wartość projektu pn. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” wynosi 332 027,69 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi 315 425,03 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich stanowi 282 223,53 zł, pozostała kwota dofinansowania – 33 201,50 zł, sfinansowana zostanie z dotacji celowej budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2021 r.

Zdjęcia:

Przeczytano: 1342 razy.

Wydrukuj

Do góry