Inwestycje realizowane

25 czerwca 2012 13:43 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary

W maju br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Kucharach. W wyniku przeprowadzonego przetargunajkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz 62–800 Kalisz, ul. Noskowska 3–5. Przedsiębiorstwozaoferowało kwotę na realizację inwestycji:...

czytaj więcej »

19 stycznia 2012 11:34 | Inwestycje realizowane

Zakończeniu budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi

„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś, zlewnia A, B, C, E Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ( pierwszy etap) obejmująca...

czytaj więcej »

16 grudnia 2011 09:46 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa II

Droga przebudowana została na długości 0,595 km, szerokość jezdni 4,0 m i 3,0 m. Zakres rzeczowy obejmuje: - roboty ziemne, - drenaż z rur, - plantowanie skarp rowu i nasypu, - progi zwalniające z kostki betonowej 2 szt., - ustawienie znaków pionowych, - wykonanie studni rewizyjnej, Inwestycja...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:01 | Inwestycje realizowane

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

Plac budowy pod budowę kompleksu boisk został przekazany w 27.05.2011 r. W ramach zadania wykonane zostanie: - boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, wymiary boiska 30,0 x 62,0 m - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wymiary boiska 19,1 x 32,1 m - budynek zaplecza...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:01 | Inwestycje realizowane

Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350.

Remont rozpoczęty w maju 2011 r. obejmuje likwidację osunięć drogi tłuczniowej, wyrównanie i wyprofilowanie równiarką nawierzchni tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, odmulenie mechaniczne cieków, odbudowa rowu, umocnienie skarp przy przepustach...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:00 | Inwestycje realizowane

Remont ul. Działyńskich w Gołuchowie

Rozpoczęty w kwietniu 2011 r. remont ul. Działyńskich polega na wykonaniu nowej nawierzchni na jezdni, z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej. Wymienione zostaną lampy oświetlenia ulicznego. Inwestycja jest realizowana ze środków...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:00 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew-Jedlec

Przebudowa rozpoczęta w kwietniu 2011 r. polega na wykonaniu drogi o szerokości 5 m w ciągu drogi Macew – Jastrzębniki i o szerokości 3,5 m w kierunku miejscowości Jedlec, oraz usunięcie skutków powodzi polegające na - odbudowie rowów i przepustów. Całkowity koszt inwestycji...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:47 | Inwestycje realizowane

Remont nawierzchni drogi powiatowej Tursko-Jedlec-Gołuchów

Zakończona we wrześniu 2010 r. inwestycja polegająca na pracach remontowych istniejącej drogi powiatowej obejmowała wybrane odcinki na długości 2,5 km. Roboty drogowe polegały na: -wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:46 | Inwestycje realizowane

Ciąg pieszo – jezdny wraz z włączeniem do istniejącej drogi gminnej w Żychlinie

Inwestycja zrealizowana w 2010 roku polegająca na budowie ciągu pieszojezdnego obejmowała wykonanie pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego. Szerokość jezdni 3,0 m na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do początku budynku-...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:44 | Inwestycje realizowane

Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres inwestycji dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych z terenu objętego rozbudową. Teren objęty budową kanalizacji...

czytaj więcej »