Inwestycje realizowane

30 czerwca 2011 08:01 | Inwestycje realizowane

Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350.

Remont rozpoczęty w maju 2011 r. obejmuje likwidację osunięć drogi tłuczniowej, wyrównanie i wyprofilowanie równiarką nawierzchni tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, odmulenie mechaniczne cieków, odbudowa rowu, umocnienie skarp przy przepustach...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:00 | Inwestycje realizowane

Remont ul. Działyńskich w Gołuchowie

Rozpoczęty w kwietniu 2011 r. remont ul. Działyńskich polega na wykonaniu nowej nawierzchni na jezdni, z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej. Wymienione zostaną lampy oświetlenia ulicznego. Inwestycja jest realizowana ze środków...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:00 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew-Jedlec

Przebudowa rozpoczęta w kwietniu 2011 r. polega na wykonaniu drogi o szerokości 5 m w ciągu drogi Macew – Jastrzębniki i o szerokości 3,5 m w kierunku miejscowości Jedlec, oraz usunięcie skutków powodzi polegające na - odbudowie rowów i przepustów. Całkowity koszt inwestycji...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:47 | Inwestycje realizowane

Remont nawierzchni drogi powiatowej Tursko-Jedlec-Gołuchów

Zakończona we wrześniu 2010 r. inwestycja polegająca na pracach remontowych istniejącej drogi powiatowej obejmowała wybrane odcinki na długości 2,5 km. Roboty drogowe polegały na: -wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:46 | Inwestycje realizowane

Ciąg pieszo – jezdny wraz z włączeniem do istniejącej drogi gminnej w Żychlinie

Inwestycja zrealizowana w 2010 roku polegająca na budowie ciągu pieszojezdnego obejmowała wykonanie pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego. Szerokość jezdni 3,0 m na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do początku budynku-...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:44 | Inwestycje realizowane

Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres inwestycji dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych z terenu objętego rozbudową. Teren objęty budową kanalizacji...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:42 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonym w miejscowości Pleszówka polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej

Rozpoczęta w lipcu 2010 r. przebudowa drogi jest drogą łączącą miejscowości Brzezie, Pleszówka, Tursko. Budowany ciąg pieszo rowerowy umożliwia wyłączenie ruchu pieszych z pasa jezdnego. Nawierzchnię ścieżki wykonano z kostki brukowej betonowej szarej na podbudowie z kruszywa łamanego...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:41 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec

Planowana do przebudowy w październiku 2010 r. droga gminna jest położona w wschodniej części wsi, droga ta stanowi dojazd do gospodarstw położonych w tej części wsi, ale jednocześnie do dużego kompleksu łąk i pól uprawnych położonych w dolinie rzeki Prosny. Droga w miejscowości...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:40 | Inwestycje realizowane

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kuchary

Jest to pierwszy etap budowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz przepompowni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowę rozpoczęto w czerwcu 2010 r. Realizowany odcinek kanalizacji sanitarnej obejmuje część wsi Kuchary, położonej...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:38 | Inwestycje realizowane

Przebudowa budynku biurowo handlowego na bibliotekę gminną

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2010 r . mająca na celu przystosowanie dawnego budynku biurowo-handlowego na bibliotekę gminną. Przebudowa w zakresie branży budowlanej polegała na: robotach remontowo budowlanych i rozbiórkowych; stolarka okienna i drzwiowa; prace stanu wykończeniowego; elewacje...

czytaj więcej »