Wójt Gminy

Marek Zdunek, pok. 16, tel. 62 761 70 84,

 

Realizuje w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

- określanie sposobu wykonywania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych