Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Marek Walczak – kierownik, pok. 2, tel. 62 769 69 63, e-mail: budownictwo@goluchow.pl

Barbara Solecka - stan. pracy ds. planowania przestrzennego, pok. 2, tel. 62 769 69 64, e-mail: planowanie@goluchow.pl
Janusz Kraszkiewicz - stan. pracy ds. budownictwa, pok. 2, tel. 62 769 69 65
Halina Sienkowska - stan. pracy ds. gospodarki nieruchomościami, pok.4, tel. 0-62 769-69-68, e-mail: grunty@goluchow.pl
Milena Siuda - stan. pracy ds. ochrony środowiska, pok. 4, tel. 0-62 769-69-67, e-mail: rolnictwo@goluchow.pl

 

Realizują w szczególności:

 

GOSPODARKA KOMUNALNA:

 1. zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, dróg i nadzór nad ich eksploatacją oraz rozbudową,

 2. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg i placów gminnych,

 3. oznakowanie dróg, placów i mostów,

 4. prowadzenie ewidencji dróg gminnych i spraw związanych z kategoryzacją oraz klasyfikacją dróg gminnych,

 5. współpraca z innymi zarządcami dróg na terenie gminy, a także gmin sąsiednich,

 6. przygotowywanie zezwoleń związanych z lokalizacją zjazdów z drogi gminnej, zajęciem pasa drogowego, lokalizacją oraz umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą gruntów komunalnych i mieszkań,

 2. prowadzenie spraw dotyczących użytkowania wieczystego,

 3. wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomościami,

 4. prowadzenie spraw dotyczących dzierżawy gruntów oraz umów najmu lokali użytkowych,

 5. wydawanie decyzji dotyczących podziału nieruchomości,

 6. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.

 

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

 1. prowadzenie i koordynacja prac związanych z polityką przestrzenną gminy, w tym prac związanych z opracowywaniem, realizacją, ewidencją oraz oceną aktualności dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 2. nadzór nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym skutków ich uchwalenia,

 3. przygotowywanie dokumentów poświadczających obowiązujące prawo miejscowe (zaświadczenie, wypis i wyrys, opinia )

 4. prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym rejestr oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

 2. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

 3. przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 5. informacje o substancjach stwarzających zagrożenie dla środowiska

 6. prowadzenia spraw związanych ze stratami w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 7. wykonywanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy prawo wodne

 8. przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku

 9. współpraca ze służbą kwarantanny, ochrony roślin i służbą weterynaryjną