Komunikaty

01 grudnia 2010 14:37 | Komunikaty

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do własciciel i zarzadców obiektów budowlanych
w zwiazku z potencjalnymi zagro!eniami wystepujacymi
w okresie zimowym

      Przypominam, że w razie wystepowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które moga spowodowac uszkodzenie obiektu budowlanego lub
sprowadzic zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub
srodowiska, własciciele i zarzadcy zobowiazani sa do zapewnienia bezpiecznego
uytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.).
      W szczególnosci do obowiazków włascicieli i zarzadców należy dbałość o należyty
stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku
przez zalegajacy na dachu śnieg i zapewnienie w razie koniecznosci odśnieżania dachu
i elementów elewacji budynku. Obowiazek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył,
nawisów lodowych i sniegowych, mogacych zagrozic bezpieczenstwu osób znajdujacych
sie na ciagach pieszych i jezdnych przebiegajacych bezposrednio przy budynku.
       Należy przy tym pamietac, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych
z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego
budynku, jak i osób wykonujacych te prace. Dlatego musza byc one prowadzone
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i przepisów BHP.
       Przypominam jednoczesnie, że niewłasciwe utrzymanie i użytkowanie obiektu
budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczenstwa użytkowania obiektu budowlanego
zagrożone jest grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych, kara ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo
budowlane).
      W zwiazku z powyższym, w celu unikniecia zagrożeń, zwracam sie do wszystkich
zobowiazanych o bezzwłoczne spełnienie obowiazków wynikajacych z ww. przepisów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwinski
Warszawa, 29 listopada 2010 r.

Przeczytano: 2390 razy.

Wydrukuj

Do góry