Komunikaty

10 maja 2011 07:58 | Komunikaty

INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw

Załącznik do pisma NB. 7361 -17/11/766

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, oraz zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu.

Wykonywanie ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców wiąże się przede wszystkim z przeprowadzaniem okresowych przeglądów i ocen sprawności technicznej i bezpieczeństwa obiektów oraz realizacją niezbędnych robót naprawczych i remontowych. Kontrole okresowe powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

Kontrolami okresowymi powinny być objęte wszystkie obiekty, w tym również obiekty małej architektury, do których zaliczane są urządzenia służące rekreacji, takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia sportowe, itp., lokalizowane na placach zabaw - w zakresie określonym przepisami art.62 ust. l pkt.l., pkt.2, pkt.4 ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie określają Polskie Normy z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Jednocześnie przypominam, że właściciele lub zarządcy, którzy nie spełniają obowiązków w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych podlegają przepisom karnym, określonym w art. 91a - 93 ustawy Prawo budowlane.

 
                                                                                                                        POWIATOWY INSPEKTOR
                                                                                                                       NADZORU BUDOWLANEGO
                                                                                                                                w Pleszewie
                                                                                                                         
 
 
Pleszew, 29 kwietnia 2011 r.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 79,
tel. (0-62) 742-96-39, fax (0-62) 742-96-65

Przeczytano: 2625 razy.

Wydrukuj

Do góry