Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

24 lipca 2018 14:35

XL Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 02.08.2018r. godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2025,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego, lub emisji obligacji Gminy Gołuchów,
- przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów,
- określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy,
- zmiany uchwały Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016 r. Nr XIX/196/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dwa samochody osobowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie,
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
- nabycia na własność nieruchomości położonych w miejscowości Kościelna Wieś,
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,
- budowy sali w Tursku.
5. Zakończenie posiedzenia XL Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Załączniki:

głoszenie [131.47 KB]