Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

09 października 2018 08:04

XLII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 17.10.2018r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. ”Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim”,
- zmiany budżetu na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2026,
- nadania nazw ulic w miejscowości Gołuchów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
- przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemców,
- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gołuchów,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Popówek, w rejonie ulicy Przemysłowej,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Macew, w rejonie drogi krajowej nr 12,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Mickiewicza i ulicy Reymonta oraz w rejonie ulicy Jarmickiego,
- uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
- powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- Statutu Gminy Gołuchów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XLII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Załączniki:

ogloszenie_o_sesji.pdf [138.57 KB]