Wiadomości

19 października 2016 08:15 | Wiadomości

XXI Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 28.10.2016r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Analiza oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminek – Szkudła (Etap 1)”,
- zmiany budżetu na 2016 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- zmiany  uchwały Nr XVI/166/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.03.2016 r. przyjmującej Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gołuchów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Lotniczej,
- przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów,
- określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy,
- zmiany uchwały Nr XIX/197/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu konkursowego realizowanego w latach 2016-2018 w ramach Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie posiedzenia XXI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan SOBCZAK

Przeczytano: 1643 razy.

Wydrukuj

Do góry