Wiadomości

15 grudnia 2016 10:46 | Wiadomości

XXIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 22.12.2016r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Gołuchów dotycząca zgłoszonych żądań i wydanych decyzji                  w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie od 21.12.2015r. do dnia 12.12.2016r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
- zmiany budżetu na 2016 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Gołuchów w 2017 roku,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2017 roku,
- udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023,
- uchwały budżetowej na rok 2017,
- planu pracy Komisji Rady Gminy Gołuchów na 2017 rok,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
- sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kucharki z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemcy,
- upoważnienia Wójta Gminy Gołuchów do opracowania projektu herbu,
- nadwyżek środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1870 razy.

Wydrukuj

Do góry