Wiadomości

13 grudnia 2017 13:32 | Wiadomości

XXXIV SESJA RADY GMINY GOŁUCHÓW ODBĘDZIE SIĘ 21.12.2017r. O GODZ. 11:00 W SALI URZĘDU GMINY

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2018 roku,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Gołuchów w 2018 roku,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2025,
- uchwały budżetowej na rok 2018,
- planu pracy Komisji Rady Gminy Gołuchów na rok 2018,
- ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Gminy Gołuchów,
- zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów,
- środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania,
- nabycia na własność nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Macew,
- ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 125-lecia Ordynacji Gołuchowskiej,
-  nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Gołuchów” dla p. Stanisława Małyszko,
- nadwyżek środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1468 razy.

Wydrukuj

Do góry