Wiadomości

29 maja 2018 08:08 | Wiadomości

XXXVIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 08.06.2018r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów,
- przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko”,
- przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka – Etap II,
- przyjęcia zadania z zakresu właściwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn. „Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Gołuchów”,
- zmiany uchwały Nr XXXIV/318/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2018 roku,
- zmiany budżetu na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2025,
- uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gołuchów,
- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
- odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów najmu,
- określenia wykazu kąpielisk na 2018 rok na terenie Gminy Gołuchów oraz określenie sezonu kąpielowego,
- przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024,
- zmiany uchwały Nr XXXVII/346/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27.03.2018r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goluchów w 2018r.,
- zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów,
- rozpatrzenia skargi na bezczynność działań Wójta Gminy Gołuchów,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołuchów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1076 razy.

Wydrukuj

Do góry