Wiadomości

10 września 2018 13:28 | Wiadomości

XLI Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 20.09.2018r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec”,
- przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy”,
- zmiany budżetu na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2025,
- nadania nazw ulic w miejscowości Gołuchów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i umowy najmu po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
- zniesienia form ochrony przyrody z drze uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Gołuchów,
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gołuchów,
- rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego przedsiębiorstw gazowniczych w uchwale Rady Gminy Gołuchów Nr XXXII/310/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XLI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 983 razy.

Wydrukuj

Do góry