Wiadomości

11 grudnia 2018 15:11 | Wiadomości

Urząd Gminy w Gołuchowie zatrudni osobę na stanowisko robotnik gospodarczy.

Pracodawca:

Urząd Gminy w Gołuchowie

63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1

 

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Gołuchowie, teren gminy Gołuchów,

 

Wymiar etatu:

pełny etat

 

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres do 6 miesięcy z możliwością:

  • wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia,
  • przedłużenia umowy.

 

 Wymagania niezbędne:

1.       spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.):

a. posiadanie obywatelstwa polskiego,

b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2.    wykształcenie co najmniej podstawowe,

3.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Dbanie o utrzymanie ładu i porządku na terenie wokół budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie oraz Ośrodka Zdrowia w Gołuchowie.

2.    Zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych – utrzymanie drożności instalacji wodno – kanalizacyjnej w  budynku tut. Urzędu .

3.    Drobne naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie.

4.    Sprzątanie i utrzymanie w czystości chodników, trawników, kwietników, koszenie trawy, kopanie trawnika, sadzenie kwiatów na terenie gminy, oraz wykonywanie innych zleconych prac porządkowo-gospodarczych.

5.    Obsługa kosiarki spalinowej.

6.    Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy oraz ich właściwą eksploatację.

7.    Kierowanie pojazdami służbowymi.

8.    Codzienne otwieranie toalet na Targowisku w Gołuchowie oraz porządkowanie zgromadzonych nieczystości.

9.    Wykonywanie innych prac porządkowych zleconych przez przełożonych.

 

 Oferta powinna zawierać:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gołuchowie – pok. 16,
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - kserokopie,
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (jeśli kandydat posiada) - kserokopie,
4. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie - kserokopie,
5. świadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,
6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą formułą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zatrudnienia na stanowisku robotnik gospodarczy zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) , oraz przepisów wykonawczych.

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21 grudnia 2018 r. do godz. 1200:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie (p. 16), lub
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

 

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O wynikach procesu rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.         

 

Data ogłoszenia: 11.12.2018 r.                                                                 

 

WÓJT

   /-/ Marek Zdunek

Przeczytano: 816 razy.

Wydrukuj

Do góry