Wiadomości

10 czerwca 2019 16:11 | Wiadomości

VI Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 18.06.2019r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wręczanie podziękowań i listów gratulacyjnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na 2019 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2019-2026,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
- wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołuchów,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów geodezyjnych Karsy, Czechel, Szkudła, Kucharki, Kuchary pod realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV, stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Gołuchów),
- udzielenia Wójtowi Gminy Gołuchów wotum zaufania,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
- udzielenia Wójtowi Gminy Gołuchów absolutorium za 2018 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Pytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie posiedzenia VI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Pawlak

Przeczytano: 490 razy.

Wydrukuj

Do góry