Wiadomości

14 sierpnia 2019 09:48 | Wiadomości

VIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 21.08.2019r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Interpelacje i zapytania radnych
  5.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

-      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,

-      zmiany budżetu na rok 2019,

-      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2019-2026,

-      zmiany uchwały Nr III/21/2010 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Gołuchów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

-      trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołuchowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

-      terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu,

-      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gołuchów,

-      powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023,

-      zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,

-      określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gołuchów oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych,

-      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Lotniczej,

-      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV.

8. Pytania, wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie posiedzenia VIII Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                           /-/ Tomasz Pawlak

Przeczytano: 672 razy.

Wydrukuj

Do góry