Wiadomości

11 lutego 2020 14:13 | Wiadomości

XIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 19.02.2020r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Sprawdzenie obecności radnych w systemie do głosowania.
3. Ustalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
- zmiany budżetu na 2020 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027,
- ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy przysługuje dieta,
- udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy,
- nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej opłaty,
- ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Gołuchów,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gołuchów,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Gołuchów.
9. Pytania, wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie posiedzenia XIII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Pawlak

Przeczytano: 735 razy.

Wydrukuj

Do góry