Wiadomości

29 maja 2020 21:50 | Wiadomości

XVI SESJA RADY GMINY GOŁUCHÓW ODBĘDZIE SIĘ 09.06.2020r. O GODZ. 10:00 W SALI URZĘDU GMINY

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Sprawdzenie obecności radnych w systemie do głosowania.
3. Ustalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2020r.,
- zmiany budżetu na 2020 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027,
- zmiany uchwały Nr XXXIX/371/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
- wyrażenia zgody na zawarcie nieodpłatnej umowy użyczenia części gruntu przy ulicy Lonisa Breugnota w Gołuchowie w celu realizacji projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”,
- wyrażenia zgody na zawarcie nieodpłatnej umowy użyczenia części gruntu na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w celu realizacji projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”,
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gołuchów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
- zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego.
9. Pytania, wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie posiedzenia XVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Przeczytano: 394 razy.

Wydrukuj

Do góry