Aktualności


18-24  lutego  tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

 to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 

 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie włączając się do obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy w postaci konsultacji z naszymi specjalistami w dniach 18-22 lutego w godzinach 7.30-15.30.

 

 

 

Informujemy jednocześnie o proponowanej pomocy ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, która udziela porad pod nr. Tel 22 824 25 01 oraz  22 668 70 00. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. 

 Przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Gmina Gołuchów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że w ramach realizowanego  w latach 2016-2018 projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”  5 osób odbyło szkolenie w zakresie „asystent osoby niepełnosprawnej”.  W związku  z powyższym  informujemy mieszkańców Gminy Gołuchów o możliwości wnioskowania o pomoc w formie przyznania usług asystenta osoby niepełnosprawnej .
Z usług asystenta mogą korzystać  osoby niepełnosprawne  zamieszkałe na terenie gminy Gołuchów pod warunkiem , że nie korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Więcej informacji udzieli Agnieszka Kusiak kierownik GOPS Gołuchów tel. (062) 7615-084


„Tradycyjne Spotkanie Wigilijne”,

21 grudnia 2018 roku w Sali OKL „OBORA” odbyło się „Tradycyjne Spotkanie Wigilijne”, którego organizatorami byli Wójt Gminy Pan Marek Zdunek, Rada Gminy na czele z jej Przewodniczącym Tomaszem Pawlakiem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie pod kierownictwem Agnieszki Kusiak. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 110 osób samotnych, dotkniętych często chorobą i niepełnosprawnością z terenu naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas Ksiądz Biskup Łukasz Buzun, Ksiądz Kapelan Karol Giętki, Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Gołuchowie Ksiądz Rafał Rydliński oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja w Tursku Ksiądz Kanonik Paweł Kubiak. Gościnnie zawitał także radny gminy Gołuchów Pan Artur Tomczyk. Jak tradycja nakazuje Wigilię rozpoczęliśmy modlitwą, łamaniem się opłatkiem a następnie kosztowaniem smacznych potraw wigilijnych by nikomu nie zabrakło zdrowia w następnym roku. Życzenia Świąteczne a także Noworoczne złożył Wójt Gminy Pan Marek Zdunek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Pawlak oraz radny Pan Artur Tomczyk. Nie mogło zabraknąć kolęd w wykonaniu Kapeli „Tursko”. Wieczór pełen rozmów, ciepłych słów, życzeń i śpiewów zakończył się rozdaniem podarunków gościom Wieczerzy Wigilijnej 
GOPS-u  bo przecież        
„Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie.
[Mieczysława Buczkówna, "Przy Wigilii"]
Organizatorzy „Tradycyjnego Spotkania Wigilijnego „ szczególne podziękowania kierują na ręce Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej Pana Benedykta Roźmiarka za bezpłatne użyczenie Sali „OBORA” a także pani Mariannie Cichej – mieszkance Kościelnej Wsi za podarowanie choinki, przy której odbywało się nasze kolędowanie- DZIĘKUJEMY!

 Komunikat w sprawie programu „500 +”

WZORY WNIOSKÓW:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wójt Gminy Gołuchów informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres  świadczeniowy  2017/2018 wydawane i przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski, w miesiącu sierpniu, będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie w Sali Sesyjnej  I piętro,  pok. nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,
(w miesiącu sierpień także w PONIEDZIAŁKI w godz. 15.30 do 18.00 w siedzibie GOPS w Gołuchowie).

 

Ponadto informuję że wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl; PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Od dnia 1 sierpnia 2017r. będą obowiązywać nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do ww. wniosków. 
Po opublikowaniu przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej obwiązujących wniosków i załączników Ośrodek niezwłocznie zamieści je na stronie internetowej.

Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie GOPS oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października,

- w przypadku gdy  osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada.


Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Gołuchowie  pod nr tel.           62 76 15 084 lub tel. 693 790 140.

                                                                                               Wójt Gminy Gołuchów

                                                                                                   /-/ Marek Zdunek


plakat_sieciowaniejpg [600x424] 


 BUS 500plus - zapraszamy do Gołuchowa

1 kwietnia br. wystartował program „Rodzina 500plus”. Tego dnia w całym kraju ruszyła także specjalna akcja promocyjno-informacyjna Urzędów Wojewódzkich: bus 500plus.

Busy 500plus to mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich udzielają porad i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500plus”. Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce. Akcja potrwa do końca czerwca.

Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wniosek można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze natomiast za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

16 maja zapraszamy do Gołuchowa!

  Bus 500plus - mapka


 

Ogłoszenie ws. Programu Rodzina 500 plus

 

Ustawa wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

 

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE “PIERWSZE DZIECKO”
Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

 KRYTERIUM DOCHODOWE 

 

W przypadku rodziny z jednym dzieckiem obowiązuje kryterium dochodowe:
-przy dziecku bez orzeczonej niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 800,00zł netto
-w przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód na osobę nie może przekraczać 1.200,00zł netto
Dochód rodziny ustalany jest w ten sam sposób jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny i dodatki w oparciu o dochody osiągnięte w 2014r.
W związku z tym, osoby, które na dzień dzisiejszy pobierają już zasiłek rodzinny i dodatki składają jedynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

 

DOCHÓD UZYSKANY I UTRACONY

 

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego mają zastosowanie również przepisy o dochodach utraconych i uzyskanych, co oznacza że każda zamiana w sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny musi być zgłaszana. 
W przypadku “utraty dochodu” osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopie: świadectwa pracy, umowy zlecenie albo umowy o dzieło wraz z PIT-11
W przypadku “uzyskania dochodu” osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopię: umowy o pracę, umowy zlecenie albo umowy o dzieło oraz zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu w którym powstało zatrudnienie.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy również poinformować organ wypłacający świadczenia o zmianach (wyrejestrowanie działalności, zawieszenie jej wykonywania bądź rozpoczęcie działalności - dochód netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza. ) 
W przypadku zmiany w sytuacji rodzinnej: np. urodzenie własnego dziecka przez dziecko na które zostało ustalone prawo do świadczenia, zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko na które jest przyznane świadczenie lub które zostało umieszczone w składzie rodziny we wniosku, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, zmiana miejsca zamieszkania, zgon członka rodziny itp.)
UWAGA!
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego nie mają zastosowania przepisy dotyczące przeliczania dochodu wg. mechanizmu złotówka za złotówkę”!

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU JEŻELI OSOBA NIE KORZYSTA AKTUALNIE Z ZASIŁKU RODZINNEGO:

 

-akt(y) urodzenia dziecka/dzieci
-dowód tożsamości,
-nr rachunku bankowego (nie można podawać kont osób trzecich)
-dokumentację potwierdzająca utratę lub uzyskanie dochodu, jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji dochodowej w 2014r lub po tym roku (jak powyżej omówiono)
-wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów
-nakaz płatniczy za 2014r w przypadku rolników
-orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka
-oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych (są to dochody z których nie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym np. stypendia, gospodarstwo rolne)-dochody te wykazujemy na oświadczeniu, który załączamy do wniosku (wzór oświadczenia to załącznik do wniosku określony rozporządzeniem!)
UWAGA!

 

NALEŻY POSIADAĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

 

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (w związku z tym, świadczenie jest dzielne!)

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych w związku z tym, rodzic, który marnotrawi wypłacane świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem, może otrzymać je w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

 

KTO NIE OTRZYMA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO?

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

UWAGA!
W przypadku gdy członek rodziny pracuje za granicą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie przekazany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego celem ustalenia organu właściwego do jego przyznania i wypłaty!

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w GOPS Gołuchów składają wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Gołuchów.

 

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. 

 

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na portalu empatia wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny!

 

Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od kwietnia 2016r i kończy się dnia 30 września 2017r.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

 

Kwota 500,00zł netto z tytułu świadczenia wychowawczego jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

W przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące ubiegać się o świadczenie objęte programem “Rodzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy niż świadczenia wychowawcze.

 

Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udzielać będą:

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie
w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
tel. 062-7615-084 wew 41 

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016r w Sali Sesyjnej  Urzędu Gminy I piętro,  pok. nr 13 w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,

 

(w miesiącu kwietniu także w soboty w godz. 9.00-13.00).

  Wniosek - Rodzina 500+


Przydatne linki:

 

http://www.mpips.gov.pl/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

  


Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 20.10.2015 roku na www.goluchow.pl w zakładce „pomoc społeczna” o otwartym naborze na Partnera w celu realizacji w latach 2015-2018 projektu w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:
FUNDACJA AKME                                                                                                                                                                    
62-006 Kobylnica, Bogucin ul. Grzybowa nr 4         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.). Partner spełnia wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze i uzyskał 95 pkt. na 100 pkt. możliwych w ramach postawionych kryteriów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie zgłoszenie złożył  jeden  oferent.

Kierownik GOPS
/-/ Marcin Ferenc

 Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2015-2018 projektu w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Gołuchowie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

Oferta skierowana jest do podmiotów  określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./.

Projekt, którego Liderem zostanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej powiatowi  kaliskiemu  na realizację projektu w ramach ustalonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP) alokacji środków.

Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.1.2 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie., wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

Partner odpowiadać będzie za  1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

1)

Działania  mające  na  celu  integrację i  aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk     zagrożonych     ubóstwem     lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji.

2)

Działania    służące   sieciowaniu   i  dostarczaniu   narzędzi   zwiększających   aktywność społeczną osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  i  działających  na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). Sieciowanie:  - łączenie  podmiotów  o  podobnym  charakterze  działań lub  podmiotów  mających  na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej,   - wymiana  zasobów  i  usług  (sieci  ponadgminne  lub  sieci  ponad powiatowe)  w  celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego,  - wypracowywanie,   dostarczenie,   wdrażanie   narzędzi   zwiększających   aktywność społeczną, - działania   edukacyjne/szkoleniowe   dla   podmiotów   odpowiadających   za   lokalną politykę  integracyjną, - doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, - tworzenie  partnerstw  międzygminnych  /  powiatowych,  mających  na  celu  wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania. Warunkiem  realizacji  projektu  w  2  typie  operacji  jest  konieczność nawiązania  przez Beneficjentów partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

II. Forma prawna partnera:

 • Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./.

   

  III. Wymagania.

   

  O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

 1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu  działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.

  Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

   

 2. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.

  Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

   

 3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

  Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

   

 4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.

  Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

   

 5. Posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonych przez właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzki urząd pracy.

  Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

   

 6. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu

  Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

   

 7. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.

  Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

   

  IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu

 2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

   

  Szczegółowe opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

   

  V. Liczba partnerów:

   

  Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera,  może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

   

VI. Warunki i termin składania dokumentów

 1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:

  1. aktualny odpis z rejestru KRS,

  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z  2013r., poz. 330 z późn. zm.),

  3.   aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.

  4. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,

  5. wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu. 

    

 3. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w biurze nr 1 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie

 1. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie    internetowej:  http://www.pcpr.kalisz.pl/ (decyduje data wpływu oferty do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie). 

  Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
  z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

VI. Wyniki konkursu

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

 2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
  z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu. 
   

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie www.goluchow.pl w zakładce „pomoc społęczna”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołuchowie  Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, 62 761 50 84 wew. 44, gops@goluchow.pl .

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Dopalacze - gdzie szukać pomocy

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

 

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna nawww.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.  

 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Startuje MALUCH 2015

Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku 151 mln zł. To o 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. O środki z programu MALUCH 2015 mogą starać się teraz nie tylko gminy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ale także uczelnie.
- Tegoroczna edycja Malucha jest wyjątkowa. O dotacje mogą się teraz starać także szkoły wyższe. To ważne, aby młodzi ludzie, studenci mieli zapewnioną profesjonalną opiekę nad swoimi dziećmi – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Program MALUCH 2015 będzie realizowany w jednej edycji, podzielonej na cztery moduły. Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi i trzeci - utrzymania już istniejących.  Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do przedsiębiorców i organizacji, a czwarty do uczelni.
- Nasz żłobek działa od 1986 roku. W nowo utworzonej grupie dzięki wsparciu Programu MALUCH do żłobka uczęszcza dodatkowo 24 dzieci – powiedziała Barbara Mierzejewska, Żłobka Miejskiego w Legionowie. - Dzięki dotacji zainstalowaliśmy ścianę mobilną, wyposażyliśmy salę, kupiliśmy zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt gastronomiczny, a także zatrudniliśmy personel grupy. Od maja ubiegłego roku realizujemy także Program Dwujęzyczne Dzieci – dodała.
- Dzięki środkom z programu powiększyliśmy żłobek o dodatkowy budynek, przeprowadziliśmy generalny remont, a także kupiliśmy wyposażenie do sali zabaw, sypialni, szatni oraz łazienki. W ramach programu powstały 32 nowe miejsca dla dzieci – powiedziała Joanna Pruchno, dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
Moduł 4 „MALUCH na uczelni” przeznaczony jest dla szkół wyższych (oraz podmiotów współpracujących z uczelniami), które prowadzą lub tworzą miejsca opieki nad dziećmi na uczelniach. Będą mogły otrzymać dofinansowanie 80% kosztów funkcjonowania działających żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów (ale nie więcej niż 400 zł na 1 dziecko miesięcznie) oraz 80% kosztów utworzenia nowego miejsca opieki (ale nie więcej niż 5 000 zł na 1 miejsce).
- Od uruchomienia rządowego programu MALUCH liczba instytucji opieki nad dziećmi wzrosła czterokrotnie. W 2011 roku było 571 żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych, na koniec 2014 roku już 2488  – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.
Termin składania ofert w programie upływa 25 lutego w przypadku modułu drugiego i 11 marca w przypadku modułów: pierwszego, trzeciego i czwartego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/

 


 

IV Edycja Konkursu fotograficznego "Wielkopolska rodzina w obiektywie"


Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu fotograficznego pn. „Wielkopolska rodzina w obiektywie" realizowanego pod hasłem „Jedno zdjęcie - Wiele spojrzeń".

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wielkopolski, którzy amatorsko zajmują się fotografią i pragną włączyć się do wspólnego tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu potencjału wielkopolskiej rodziny.

Prace mają ukazywać pozytywne relacje w wielkopolskich rodzinach wielodzietnych, przyjaźni, porozumienia i wzajemnej pomocy, jako przykładu i wzoru godnego naśladowania. Mają pobudzić rodziny do wspólnej zabawy, refleksji nad jakością spędzanego czasu w rodzinie i inspirować do nieustannego rozwoju umiejętności rodzicielskich.

Szczególną uwagę należy zwrócić na funkcjonowanie rodziny wielodzietnej w życiu codziennym przy wykonywaniu wspólnych czynności, podczas zabawy, wyjazdów oraz nauki.

Zdjęcia powinny promować pozytywny wizerunek rodziny i cechować się niepowtarzalną i oryginalną formą.

Na zwycięzców czekają nagrody, które pomogą rozwijać pasję zaklinania życia w kadr a ich zdjęcia będzie można podziwiać podczas różnych eventów.

Termin składania prac: 17 października 2014 r.

Fotografie wraz z Formularzem zgłoszeniowym prosimy zgłaszać mailem na adres: foto@rops.poznan.pl

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Regulamin konkursu, Plakat oraz Formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie:

http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/iv-edycja-konkursu-fotograficznego-wielkopolska-rodzina-w-obiektywie.html

 KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOŁUCHOWIE
63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres 6 miesięcy; po pozytywnej ocenie pracy w okresie zatrudnienia istnieje możliwość przedłużenia umowy.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1.07.2014 r

Treść ogłoszenia

 Apel o pomoc!

sobotę 15 czerwca br. wydarzyła się tragedia w Pyrzycach. W wyniku pożaru budynków komunalnych przy ul. Niepodległości bez dachu nad głową zostało 14 rodzin (64 osoby, w tym 15 dzieci). Doszczętnie spłonęły dwa budynki mieszkalne. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał, ale pogorzelcy stracili w ciągu niespełna godziny cały dorobek swojego życia. Rozmiar tej tragedii jest wstrząsający, gdyż ofiary pożaru zostały zupełnie z niczym, są zrozpaczeni i zszokowani. Dlatego też, solidaryzując się z rodzinami poszkodowanymi w pożarze burmistrz Pyrzyc zwraca się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie finansowe dla poszkodowanych na specjalne konto nr 12 2030 0045 1110 0000 0270 0660, na które można wpłacić środki finansowe, w tytule zaznaczając „Pomoc dla pogorzelców”.

 


 

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Z góry dziękujemy!
Wykonawca badania Agrotec Polska 


 


 

 KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOŁUCHOWIE
63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na okres 8 miesięcy; po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy.
Przewidywany termin zatrudnienia: 15.05.2013 r.

 

Więcej informacji w załączniku >> nabor_na_stanowisko_pracownika_socjalnego.pdf

 

 


 

 Informacja

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W ramach tygodnia osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów. Dyżury będą odbywały się w godz. 10-18.
Interdyscyplinarność tych dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej ofiarom przestępstw będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie postępowania przygotowawczego oraz kuratorzy i komornicy odnośnie postępowania wykonawczego. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Lista Ośrodków i ich adresy dostępne są na stronie internetowej: www.pokrzywdzeni.gov.pl
Zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy.
      

Kierownik GOPS

 

/-/ Marcin Ferenc


 

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2012/2013 można pobierać i składać :
• od dnia 1 sierpnia 2012 roku na fundusz alimentacyjny;
• od dnia 1 września 2012 roku na świadczenia rodzinne.
Wnioski będą wydawane i przyjmowane w OPS w Gołuchowie ul. Lipowa 1, w pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 (osoby pracujące, które nie mogą złożyć wniosków w powyższych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny) .
Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2012/2013 obowiązują dochody za 2011 r.

Ważne!!!
Wnioskodawcy, pobierający świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie tj. 2012/2013, których dzieci ukończyły gimnazjum, szkołę zawodowa, średnią oraz te które mają ukończone 18 r. ż. zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2012/2013 lub złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 10 września 2012 r.
W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września 2012 r. zostanie wstrzymana!!!

Niezbędne dokumenty jakie należy dołączyć do wniosków to:
1. Zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego dorosłego członka rodziny za 2011 r., albo oświadczenie zawierające informacje o:
• wysokości dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
• wysokości należnego podatku;
2. Zaświaczenie  lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w 2011r.
3. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
3. Nakaz podatkowy za 2011 rok;
4.Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (Komornika Sądowego) bądź oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku, kiedy dłużnik przebywa za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o świadczenie z FA należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z:
• sądu okręgowego,
• zagranicznej instytucji egzekucyjnej.

Osoby korzystające z urlopu wychowawczego dołączają również:
• zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o okresie zatrudnienia i o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop zsostał udzielony
• zaświadczenie z ZUSu, że osoba ubiegająca jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub przedkłada kserokopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne.


W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(062) 7615-084 wew. 41  lub 691 790 140 – fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołuchowie ul. Lipowa 1 lub pocztą elektroniczną pod adresem:
gops@goluchow.pl