Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 I.            Podstawa prawna

1)      rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE z dnia 24 grudnia 2013 r. Nr L 352/1),

2)      rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE z dnia 26 czerwca 2012 r. Nr L 114 ),

3)      ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.),

4)      art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1148, z późn. zm.),

5)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),

6)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis  i pomocy de minimis                           w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1550),

7)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017, poz. 1644),

8)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010).

 

  1.       II.            Informacje podstawowe

 

Osoba prowadząca sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Krystyna Kubiak

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie,

      ul. Lipowa 1, pok. nr 24,

tel. 62 76969-97

 

  1. Pracodawcy, którzy zawierają z młodocianym pracownikiem zamieszkałym  na terenie gminy Gołuchów umowę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, winni niezwłocznie zawiadomić Wójta Gminy Gołuchów o zawarciu umowy.

 

  1. Po ukończeniu przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia, jeżeli zostały spełnione warunki wynikające z art. 122 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

 

  1. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł            za każdy pełny miesiąc kształcenia,

3)      w przypadku nauki zawodu prowadzonej w warunkach, o których mowa                    w art. 122 ust.2a ustawy – Prawo oświatowe – 10.000 zł.

 

  1. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gołuchów wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję              tj. Wójta Gminy Gołuchów.

 

  1. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.

 

    III.            Wymagane dokumenty

 

1)      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych                                  do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez osoby wymienione w art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), poświadczone obustronnie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

2)      w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oryginał oświadczenia pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona w całym okresie kształcenia młodocianego,

3)      kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego, poświadczona obustronnie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

4)      w przypadku krótszego okresu kształcenia – kopie dokumentów potwierdzających przyczynę skrócenia okresu kształcenia, poświadczone obustronnie za zgodność                            z oryginałem przez pracodawcę,

5)      kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku przerwania stosunku pracy przed zakończeniem okresu kształcenia, poświadczona obustronnie za zgodność                 z oryginałem przez pracodawcę,

6)      kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu – poświadczone obustronnie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,  albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu,

7)      oryginał wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu                             się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1543),

8)      kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku,                  w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat - poświadczone obustronnie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, albo oryginał oświadczenia                  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oryginał oświadczenia                 o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Pliki do pobrania:

  DRUK Nr 1 - Zawiadomienie Wójta o zawarciu umowy

  DRUK Nr 2 - Wniosek o dofinansowanie

  DRUK Nr 3 - Formularz informacji

  DRUK Nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

  DRUK Nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis