Historia

Do roku 1948 nie było w Gołuchowie biblioteki publicznej. Właściciele Gołuchowa Czartoryscy posiadali wprawdzie bogaty księgozbiór, przechowywany w jednej za sal zamku, jednak nie był on udostępniany społeczeństwu.

Po wyzwoleniu kiedy polska wieś uległa znacznemu przeobrażeniu, mieszkańcy Gołuchowa zaczęli myśleć o zorganizowaniu biblioteki publicznej. Rozpoczęto wówczas ożywioną akcję mającą na celu zbieranie i zabezpieczenie książek. Nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele społeczeństwa wsi zbierali książki, które składowano w jednym z pomieszczeń Gromadzkiej Rady Narodowej. Uroczyste otwarcie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie nastąpiło 16 grudnia 1948 r. Biblioteka otrzymała pomieszczenie o powierzchni 20 m², zlokalizowane w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Do użytku publicznego oddano wtedy 477 woluminów oprawionych i skatalogowanych.

W oparciu o wszechstronną pomoc społeczeństwa oraz władz oświatowych, w kolejnych latach, zasięg oddziaływania biblioteki publicznej znacznie się zwiększył, powstało 6 punktów bibliotecznych oraz 2 filie w Kościelnej Wsi (1956 r.) i Kucharkach (1958 r.).

Prężnie działająca Gromadzka Biblioteka Publiczna w Gołuchowie nie była jednak zarejestrowana, aktu rejestracji dokonano dopiero 17 września 1966 r. W dniu rejestracji książnica dysponowała 5366 woluminami oraz 35 tytułami czasopism, a z jej usług korzystało 315 czytelników. Na terenie gminy biblioteka publiczna posiadała 2 filie oraz 8 punktów bibliotecznych.

Potwierdzenie rejestracji Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie nastąpiło 1 stycznia 1969 r., a stan jej zbiorów w dniu rejestracji wynosił 5029 woluminów i 21 tytułów czasopism. Liczba czytelników korzystających z usług biblioteki publicznej wynosiła wówczas 706, a liczba punktów bibliotecznych wzrosła do 9.

Pierwszym kierownikiem biblioteki publicznej w Gołuchowie była Maria Malinowska, później funkcję tę przez szereg lat pełniła Barbara Walerowicz.

W roku 1971 biblioteka została przeniesiona z budynku Gromadzkiej Rady Narodowej do nowego obiektu – Gołuchowskiego Domu Kultury, gdzie otrzymała pomieszczenie o powierzchni 50 m².

Lata siedemdziesiąte to bardzo dynamiczny rozwój biblioteki, którego efektem było powstanie kolejnej filii w Tursku (1972 r.) oraz rozszerzenie form działalności kulturalnej. W roku 1973 biblioteka publiczna w Gołuchowie zmieniła nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną w Gołuchowie.

Ponieważ księgozbiór biblioteki publicznej wciąż się powiększał a metraż, którym dysponowała książnica nie pozwalał na na swobodę korzystania ze zbiorów, jak również stanowił trudności w organizowaniu pracy bibliotekarzy, postanowiono przenieść ją w inne miejsce.

W 1985 r. Biblioteka Gminna otrzymała kolejne lokum, w piwnicach nowego budynku Urzędu Gminy przy ulicy Lipowej 1. Książnica zajęła łączną powierzchnię 150m². W siedzibie biblioteki znalazły się wypożyczalnia dla dorosłych, odział dla dzieci, kącik czytelniczy, magazynek, biuro oraz pomieszczenie socjalne wraz z sanitariatem. W lokalu tym Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów działa do roku 2010.

1986 r. w strukturze biblioteki utworzono kolejną filię w Jedlcu – placówka ta mieściła się w budynku państwowym, następnie przemianowanym na Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, gdzie funkcjonuje i dziś.

W 2006 roku, po 40 latach pracy, odeszła na emeryturę kierownik a następnie dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów Barbara Walerowicz. Nowym dyrektorem biblioteki została wówczas mgr Iwona Dyc, która funkcję tę sprawowała do sierpnia 2008 r. Od września 2008 r. dyrektorem gołuchowskiej książnicy jest mgr Elżbieta Kłakulak.

W celu poprawy sytuacji lokalowej, w której znajdowała się biblioteka główna Urząd Gminy w Gołuchowie dokonał w 2009 r. zakupu części biurowca Gminnej Spółdzielni w Gołuchowie o łącznej powierzchni 247,9m² z przeznaczeniem na bibliotekę. Po wykonaniu prac remontowych mające na celu adaptację zakupionych pomieszczeń na potrzeby biblioteki, księgozbiór książnicy głównej został przeniesiony do nowego lokalu.