Projekt WRPO Krąg usług wsparcia w Gminie Gołuchów

gops_logojpg [600x83]

Gmina Gołuchów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie w partnerstwie
z Fundacją AKME realizuje projekt „Krąg Usług wsparcia w Gminie Gołuchów” w ramach Poddziałania 7.2.2.”Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych  120 mieszkańców gminy Gołuchów, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie ich działaniami w zakresie wsparcia społecznego, rehabilitacyjnego oraz specjalistycznego
w okresie 07.2019-08.2021.

Grupa docelowa to 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie
z powodu więcej niż jednej z przesłanek w tym:

– 11 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze(18 rodziców i 22 dzieci)
– 40 osób niesamodzielnych (niepełnosprawnych)

Wsparcie kierowane jest również do 40 osób z otoczenia –członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą osób niesamodzielną (niepełnosprawną).

W ramach projektu zaplanowano poniższe działania:
1. Pogłębiona diagnoza i praca socjalna
2. Usługi opiekuńcze specjalistyczne
3. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych
4 Warsztaty umiejętności wychowawczych
5. Poradnictwo specjalistyczne
6. Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Gołuchów placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.

Kwota dofinansowania: 985 472,19 

 

„ KRĄG USŁUG WSPARCIA W GMINIE GOŁUCHÓW ”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Gmina Gołuchów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie
Fundacja AKME