Pozyskane środki z UE

11 lipca 2013 12:20 | Pozyskane środki z UE

„Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”, zadanie realizowane w ramach projektu konkursowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej” 2013/2015

Europejski Fundusz Społeczny w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:27 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 35.374,80...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:27 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 30...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:26 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów, ul. Żeromskiego

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 36 241,95...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:24 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów – ul. 23-go Stycznia 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 30 946,80...

czytaj więcej »

06 marca 2013 10:13 | Pozyskane środki z UE

Utworzenie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie 2012/2013

Europejski Fundusz Spójności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 2, Spółdzielnie socjalne. Koszt całkowity 137 500 zł, Kwota dofinansowania...

czytaj więcej »

01 marca 2013 12:08 | Pozyskane środki z UE

„Na ludowo”- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 2011/2012

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Koszt całkowity: 12 477,76...

czytaj więcej »

28 lutego 2013 11:37 | Pozyskane środki z UE

„Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów dla osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, braku kwalifikacji zawodowych oraz osoby powracające na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem” 2008/2013

Europejski Fundusz Spójności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Program systemowy. Koszt całkowity: 601 827,59 zł, Kwota dofinansowania: 601 827,59 zł Zakres rzeczowy: Do końca...

czytaj więcej »

15 lutego 2013 11:28 | Pozyskane środki z UE

„Realizacja zajęć w ramach Indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Gołuchów wraz z dostawą materiałów edukacyjnych do realizacji ww. zajęć, realizowane w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej” 2012/2013

Europejski Fundusz Społeczny w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych...

czytaj więcej »

14 lutego 2013 12:26 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Wszołów 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 20 393,40...

czytaj więcej »