Pozyskane środki z UE

23 stycznia 2014 15:54 | Pozyskane środki z UE

„Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Szkudła”

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313/322/323 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – PROW 2007 – 2013 Koszt całkowity 840 978,40 zł, kwota dofinasowania 499 600,00 zł Zakres rzeczowy: Etap I: W ramach robót...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 15:52 | Pozyskane środki z UE

"Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Mój Rynek””.

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Koszt całkowity 550 321,80 zł, kwota dofinasowania 326 786

czytaj więcej »

11 lipca 2013 12:20 | Pozyskane środki z UE

„Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”, zadanie realizowane w ramach projektu konkursowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej” 2013/2015

Europejski Fundusz Społeczny w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:27 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 35.374,80...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:27 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 30...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:26 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów, ul. Żeromskiego

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 36 241,95...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 11:24 | Pozyskane środki z UE

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów – ul. 23-go Stycznia 2012/2013

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt całkowity 30 946,80...

czytaj więcej »

06 marca 2013 10:13 | Pozyskane środki z UE

Utworzenie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie 2012/2013

Europejski Fundusz Spójności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 2, Spółdzielnie socjalne. Koszt całkowity 137 500 zł, Kwota dofinansowania...

czytaj więcej »

01 marca 2013 12:08 | Pozyskane środki z UE

„Na ludowo”- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 2011/2012

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Koszt całkowity: 12 477,76...

czytaj więcej »

28 lutego 2013 11:37 | Pozyskane środki z UE

„Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów dla osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, braku kwalifikacji zawodowych oraz osoby powracające na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem” 2008/2013

Europejski Fundusz Spójności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Program systemowy. Koszt całkowity: 601 827,59 zł, Kwota dofinansowania: 601 827,59 zł Zakres rzeczowy: Do końca...

czytaj więcej »