Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

23 stycznia 2014 15:52

"Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Mój Rynek””.

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013

Koszt całkowity 550 321,80 zł, kwota dofinasowania 326 786,13 zł.

Zakres rzeczowy:

1. Toalety publiczne

2. Wiata targowa

3. Utwardzenie terenu i zjazdy

4. Zieleń

5. Kanalizacja deszczowa

6. Oświetlenie targowiska

7. Przygotowanie dokumentacji technicznej

8. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Termin składania wniosku o płatność: maj 2013 rok.