Konsultacje społeczne

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 - w terminie 14 lutego 2020 r. – 20 marca 2020 r.

Dokumentacja dotycząca projektu dostępna jest:

-w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a)  w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,
- w wersji elektronicznej (poniżej, w zakładce materiały).

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

- na formularzu - przesyłając na adres e-mail: konsultacje100@mi.gov.pl,
- na formularzu - przesyłając drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
- na formularzu - składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna),
- składając ustnie do protokołu w MI ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a w godz. 9.00-15.00).

Uwagi przekazane w innej niż ww. formie (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na formularzu, bez względu na sposób ich przekazania (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Infrastruktury (Departament Dróg Publicznych).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 14 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcje informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-programu-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020-2030

  Kosultacje w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 134  informuje, że prowadzi proces konsultacji społecznych.

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL).

Efekt pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ss 

 Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”


Zapraszamy Mieszkańców Gminy Gołuchów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w dniach od 23 maja od godz. 8.00, do 06 czerwca 2016 r., do godz. 15.00.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można będzie zgłaszać na udostępnionym na stronie internetowej, formularzu wnoszenia uwag.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej gmina@goluchow.pl, wpisując w tytule korespondencji „Konsultacje Strategii” lub złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gołuchowie w terminie do 06 czerwca br., do godz. 15.00.

  Wynik konsultacji społecznych

 

  Strategia Rozwoju Gminy Gołuchów - projekt

  Formularz zgłaszenia uwag

  Zarzadzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”

 


 

Konsultacje społeczne dotyczą PROJEKTU uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany statutów sołectw

   Zarządzenie 154/2012 - w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych

   Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany statutu sołectw

   Informacja Wójta o wyniku konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 czerwca 2012 roku i trwają do dnia 25 czerwca 2012 roku.