Straż Gminna

Straż Gminna

 

Siedziba:

Urząd Gminy

ul. Lipowa 1

63-322 Gołuchów

 

Strażnik: Jerzy Danielski tel. 62 7617 017, 62 7696 962, 662 032 796

e-mail: strazgminna@goluchow.pl

 

Straż gminna zwana dalej Strażą jest umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania wynikających z ustaw i przepisów prawa miejscowego zadań w zakresie ochrony porządku publicznego.

Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Terenem działania Straży jest teren Gminy Gołuchów.

Siedzibą Straży jest budynek Urzędu Gminy Gołuchów położony przy ul. Lipowej 1.

Straż gminna działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Gołuchów.

Nadzór nad działalnością Straży w zakresie organizacyjno – wykonawczym sprawuje Wójt Gminy Gołuchów, a w zakresie fachowym Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

 

Zadania Strażników:

 1. wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,

 2. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 3. czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
  pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
  innych zagrożeń,

 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, lub innego podobnego zdarzenia, albo
  miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
  zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,

 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
  jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu
  publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
  zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
  inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
  popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

 11. kontrola realizacji określonych przepisami prawa obowiązków m in. w zakresie:

  • utrzymanie porządku i czystości na ulicach, drogach, posesjach, trawnikach, itp.,

  • zbieranie i wywóz nieczystości,

  • dbałości o stan i oznakowanie budynków i innych nieruchomości,

  • prawidłowości zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac remontowo - budowlanych i miejsc niebezpiecznych dla życia i zdrowia,

  • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

  • opieki nad dziećmi i nad zwierzętami,

 12. kontrola prawidłowości organizacji ruchu drogowego i oświetlenia ulic, zgłaszanie wniosków do odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

 13. współpraca z gminnymi służbami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,

 14. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,

 15. ochrona środowiska naturalnego.

 

Uprawnienia strażników

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń,

 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia
  lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia
  ich do najbliższej jednostki policji,

 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie
  przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,
  oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 6. usuwania pojazdów i ich uruchamiania przez blokowania kół w przypadkach,
  zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

 7. wydawania poleceń,

 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 9. zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych,
  prowadzących działalność - w zakresie użyteczności publicznej oraz
  organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej
  pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji,

 10. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.


Strażnik może stosować wobec osób uniemożliwiających wykonanie zadań
służbowych określonych w ustawie następujące środki przymusu
bezpośredniego:

 1. siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

 2. kajdanki,

 3. pałki obronne wielofunkcyjne,

 4. psy obronne,

 5. paralizatory elektryczne,

 6. ręczne miotacze gazu.

Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie
najmniej naruszający dobra osobiste osoby w stosunku do której ich
użyto.