Wiadomości

28 sierpnia 2017 09:53 | Wiadomości

XXX Sesja Rady Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2017,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołuchów,
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Gołuchowie,
- zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół,
- określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej pn. Gimnazjum w Gołuchowie,
- określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej pn. Gimnazjum w Kościelnej Wsi,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Kościelna Wieś.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1339 razy.

Wydrukuj

Do góry