Wiadomości

14 stycznia 2020 07:56 | Wiadomości

Kontrole posesji pod względem przestrzegania uchwały antysmogowej oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Straż Gminna w Gołuchowie uprzejmie informuje, że prowadzone są kontrole posesji pod względem przestrzegania uchwały antysmogowej oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Podczas prowadzonej kontroli należy okazać następujące dokumenty:

 • dokumentacji z badań instalacji, wykonanej przez producenta
 • dokumentacji technicznej urządzenia
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników
 • rachunku zakupu opału wraz z certyfikatem na opał
 • rachunku za wywóz nieczystości ciekłych (jeśli nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków)

 

Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”, na podstawie:

 

Art. 379 ust. 3 (…)

 Kontrolujący wykonując kontrolę jest uprawniony do:

1)      wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren

2)      przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych

3)      żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego

4)      żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek  z problematyką kontroli.

 

Art. 379 ust. 6 (...)

Kierownik kontrolowanego przedmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa  w ust. 3.

 

Utrudnianie przeprowadzenia kontroli stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. ( art. 225 § 1 KK)

 

Karalna jest odmowa wpuszczenia na teren posesji, jak również wszelkie utrudnianie podejmowania czynności kontrolnych, w tym utrudnianie pracy rzeczoznawcy.

 

Przykładowe przejawy utrudniania:

 • odmowa dopuszczenia do paleniska
 • utrudnianie pobrania próbki
 • odmowa wydania dokumentów lub podania wymaganych informacji
 • odwracanie uwagi kontrolującego i czyszczenie paleniska.

 

Wyciąg obowiązujących przepisów:

 

1. Uchwała Sejmiku Województwa z dnia 18 grudnia 2017r. Nr XXXIX/941/17 obejmuje województwo wielkopolskie z wyłączeniem Poznania i Kalisza

 

A/   Uchwała antysmogowa zakazuje stosowania paliw:

 • węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosił więcej niż 15% (miały)
 • paliw nie spełniających następujących parametrów jakościowych:

        -    wartość opałowa - co najmniej 23 MJ/kg

        -    zawartość popiołu – nie więcej niż 10 %

        -    zawartość siarki – nie więcej niż 0,8 %

 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym ponad 20 %

 

Zakaz stosowania paliw wszedł w życie 1 maja 2018r.

 

B/    Wejście w życie uchwał:

 • urządzenia, których eksploatacja rozpoczęła się w dniu 1 maja lub później muszą spełniać wymogi ekoprojektu
 • kotły pozaklasowe (niespełniające wymogów klasy 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5-2012 tzw. kopciuchy) mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2024r.
 • kotły klasy 3 i 4 mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2028r.
 • kotły klasy 5 których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018r. mogą być eksploatowane bezterminowo.
 • kominki i piece, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018r., niespełniające wymogów ekoprojektu mogą być eksploatowane do dnia 1 stycznia 2026r. lub bezterminowo jeżeli spełnią jeden z następujących warunków:

a/   będą osiągać sprawność na poziomie co najmniej 80%

b/   zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu zgodnego  z ekoprojektem.

 

C/    Kontrolowany podmiot ma obowiązek wykazać spełnienie wymogów określonych  w uchwałach poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów w szczególności:

 • dokumentacji z badań instalacji, wykonanej przez producenta
 • dokumentacji technicznej urządzenia
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników

 

2.    Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.)

 

Zakres kontroli:

 • segregacja i wywóz odpadów komunalnych
 • gromadzenie i wywóz nieczystości płynnych
 • obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej kanalizacji sanitarnej
 • utrzymanie porządku wokół posesji i na posesji

 

Straż Gminna informuje, że posiada urządzenie do znakowania rowerów. Przy okazji wizyty Strażnika Gminnego będzie możliwość nieodpłatnego oznakowania roweru i wpisania go do bazy danych.

Przeczytano: 2762 razy.

Wydrukuj

Do góry