Wiadomości

23 września 2020 10:57 | Wiadomości

Deklaracja dostępności


Urząd Gminy Gołuchów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Gołuchów.
Data publikacji strony internetowej: 2010-10-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-10-15.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace nad nową (zgodną z WCAG 2.1) wizualizacją serwisu internetowego Urzędu Gminy Gołuchów
• serwis nie jest responsywny
• nie wszystkie załączniki zamieszczone na stronie są dostępne
• nie wszystkie obrazy zamieszczone w treści stron posiadają opisy zawartości
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Wyłączenia:
• filmy opublikowane przed 23 września 2020 r.
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
• mapy,
• pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy Gołuchów i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów,
• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Marcinkowski, informatyk@goluchow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 7617017. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Gołuchów zlokalizowany jest w budynkach przy ul. Lipowa 1, 62-322 Gołuchów

• do budynku prowadzą 2 wejścia:

- frontowe, od ul. Lipowej 
- tylne, od strony parkingu od ulicy Breugnota
• tylne wejście do budynku dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku 
• budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Lipowej oraz od strony ulicy Breugnota, na parkingu od strony ulicy Breugnota wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• do budynku prowadzi 1 wejście z możliwością wjazdu na wózku z poziomu parkingu - od ulicy Breugnota, 
• pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze i na piętrze budynku,
• poziom parteru budynku dostępny jest dla osób poruszających się na wózku (schody na poziom parteru można pokonać za pomocą platformy przyschodowej), w budynku nie ma windy,
• w przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość przywołania pracownika merytorycznego na parter i załatwienia sprawy przy stanowisku dla interesanta, 
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• toalety dla interesantów znajdują się na parterze oraz na piętrze budynku, toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
• w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Urząd Gminy Gołuchów informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.
Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy, wybraną metodę komunikowania się oraz termin przybycia do urzędu.

Przeczytano: 411 razy.

Wydrukuj

Do góry