Wiadomości

02 listopada 2010 14:08 | Wiadomości

Aby przeciwdziałać przemocy domowej

W dniach 21-22 października odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. W szkoleniu brało udział 25 osób – 11 z naszej gminy.

Najpóźniej w lutym przyszłego roku zostanie powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gołuchowie, którego zadaniem będzie kompleksowa pomoc głównie ofiarom przemocy. W skład zespołu powołani będą przedstawiciele oświaty, Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu, Posterunku Policji oraz służby zdrowia.

Ważnym aspektem powołania Zespołu będzie wymiana informacji pomiędzy w/w instytucjami. Celem nadrzędnym powołania Zespołu jest realizacja zmienionej w sierpniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół będzie zajmował się przede wszystkim:

1. rozpoznaniem problemu,

2. podziałem zadań między instytucje,

3. monitoringiem ustalonych działań,

4. określaniem krótko i długoterminowych celów z konkretnym terminem ich realizacji,

5. ewaluacją poszczególnych wariantów działania.

Poszczególne prace Zespołu Interdyscyplinarnego będzie koordynował Kierownik GOPS.

Jest to nowe zadanie własne gminy, które wymaga niezwykle ważnych zmian w systemie pracy socjalnej.

Przeczytano: 2588 razy.

Wydrukuj

Do góry