Wiadomości

05 listopada 2010 14:13 | Wiadomości

XXXVII Sesja Rady Gminy

XXXVII SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 09.11.2010r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2010 rok,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
- zmiany uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- zwolnień z podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
- zmiany uchwały dotyczącej wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Gołuchowie,
- oceny celowości i efektywności budowy i modernizacji dróg na terenie gminy Gołuchów dofinansowanych ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych /dotychczasowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych/,
- zmiany uchwały Nr XXXI/262/2010 Rady Gminy Gołuchów z dnia 15.02.2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26 MN i 25 MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/6, 828/9, 828/13 /obręb Gołuchów/,
- zmiany uchwały Nr V/42/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26.03.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś,
- analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Gołuchów,
- zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości” dla miejscowości Karsy,
- zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości” dla miejscowości Kuchary,
- zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości” dla miejscowości Kościelna Wieś.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia XXXVII Sesji Rady Gminy.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2510 razy.

Wydrukuj

Do góry