Wiadomości

02 grudnia 2010 14:45 | Wiadomości

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów

UCHWAŁA NR I/2/2010

RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 01 grudnia 2010r.

 

 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Gołuchów

          Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm./

 Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

 § 1.

 Stwierdza się wybór:

 1)  radnego Jerzego GRAMALI ,  

 2)  radnego Wojciecha WALCZAKA 

 na wiceprzewodniczących  Rady Gminy Gołuchów, 

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gołuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gołuchowie.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2304 razy.

Wydrukuj

Do góry