Wiadomości

24 października 2011 13:03 | Wiadomości

X Sesja Rady Gminy

X SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
DBĘDZIE SIĘ 28.10.2011r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2011 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012r.,
- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
- ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych,
- określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia X Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2286 razy.

Wydrukuj

Do góry