Wiadomości

21 lutego 2012 13:52 | Wiadomości

XIII Sesja Rady Gminy

XIII SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 28.02.2012r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY


Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Ustalenia porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.Zgłaszanie interpelacji radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2012 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
- określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich gminy Gołuchów,
- zmiany uchwały Nr VI/82/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Kajew, stanowiących mienie komunalne,
- nabycia na własność i włączenia do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26MN i 25MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/11, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów,
- zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości” dla miejscowości Gołuchów,
- akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.
6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.Wolne głosy i wnioski.
8.Zakończenie posiedzenia XIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2504 razy.

Wydrukuj

Do góry